آدرس کارخانه

جاده یزد-تفت، روبه روی انرژی اتمی، شهرک صنعتی تفت

تلفن کارخانه

03532633690-1

فکس

03532633692