صنعت پوشاک عامل و محور توسعه صنعتی کشورهای موفق درجهان بوده است. نامpoul برگرفته شده از پل ارتباطی است که بین صنعت نساجی و بازار مصرف پوشش و دوخت ایجاد می گردد، که این ایده توسط کارآفرینی به نام سید جوادعبداللهی منش درسال۱۳۷۴مطرح گردید که درسالهای بعد توسط گروه های تحقیقاتی درنساجی پوشاک به عنوان حلقه مفقوده صنعت نساجی کشورایران ارائه شد. کارآفرین متولد شهریور۱۳۵۰ دراستان یزد که قطب نساجی ایران می باشد، باعلاقه به رنگ، طرح، هنر بافت و دوخت پوشاک ضمن تحصیل، در کارگاه های سنتی این شهر به کسب تجربه پرداخت که نتیجه آن شکل گیری گروهی از علاقه مندان و تحصیل کردگان به نام گروه پوشاک پل گردید که شامل: طراحی، تامین، بازرگانی خارجی و داخلی، تولید، تحقیقات و توسعه و مارکتینک و… می باشد. نوع جدیدی از تولید پوشاک درگروه پوشاک پل ایجاد گردیده است که با توجه به تکنولوژی ارتباطات وکنترل از راه دور برای گروه های اجتماعی خاص بویژه معلولین درمحیط منزل کار ایجاد شده است. انتقال کارها به منازل باعث صمیمت بیشتر شده و تفکیک ناپذیری زندگی خصوصی و شغلی را به ارمغان آورده است.